Sự Tích Và Triết Lí Đức Phật Thích Ca
Sự Tích Và Triết Lí Đức Phật Thích Ca
Sự Tích Và Triết Lí Đức Phật Thích Ca

-

Sự Tích Và Triết Lí Đức Phật Thích Ca

Giá thông thường €46,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Đức Phật ngồi không cử động dưới tàng cây Bồ-đề để chứng nghiệm Hạnh phúc Giải thoát (Vimutti sukha). Trong đêm cuối tuần ngài xuất thiền và suy niệm về Thập Nhị Nhân Duyên143 (Dvādasa Paṭicca-samuppāda). Nhân và Duyên là nguyên nhân chánh và các nguyên nhân phụ làm phát sanh sự sống. Ví dụ : Sở dĩ có cây xoài mọc lên là vì có nguyên nhân chánh là hột xoài, và các nguyên nhân phụ là đất, nước, ánh sáng, không khí, khí hậu thích hợp cho sự phát triển của hột xoài thành cây xoài. Mười hai nhân duyên là 12 yếu tố chánh làm nhân và duyên cho nhau để phát sanh hiện tượng sanh tử luân hồi của chúng sanh. Muốn chấm dứt dòng sanh tử luân hồi đó thì phải dứt trừ một trong 12 yếu tố đó, và phải biết yếu tố nào dễ trừ nhứt đối với mình. Các yếu tố dễ trừ nhứt là Ái, Thủ và Vô minh. Dứt trừ Ái dục là chận đứng không cho 6 căn duyên theo 6 trần. Dứt trừ Thủ là thực hành hạnh bố thí. Dứt trừ Vô minh là phải học giáo lý và thiền quán để biết rõ thân tâm và vạn vật đều vô thường, vô ngã; để biết rõ Chơn Tâm, Phật Tánh của mình mới thật là thường, lạc, ngã, tịnh.

Do Vô Minh144 (Avijjā) phát sanh, nên Hành (Saṅkhāra) phát sanh. Do Hành145 phát sanh, nên Thức (Viññaṇa) phát sanh. Do Thức146 phát sanh, nên Danh (Nāma) và Sắc (Rūpa) phát sanh. Do Danh và Sắc147 phát sanh, nên Sáu Căn (Salāyatana) phát sanh. Do Sáu Căn148 phát sanh, nên Xúc (Phassa) phát sanh. Do Xúc149 phát sanh, nên Thọ (Vedanā, cảm giác) phát sanh. Do Thọ150 phát sanh, nên Ái (Tanhā) phát sanh. Do Ái151 phát sanh, nên Thủ (Upādāna) phát sanh. Do Thủ152 phát sanh, nên Hữu (Bhava) phát sanh. Do Hữu153 phát sanh, nên Sanh (Jāti) phát sanh. Do Sanh154 phát sanh, nên Bệnh, Lão và Tử (Jarā, Māraṇa),Phiền não, Đau khổ phát sanh. Toàn khối đau khổ trong cuộc sống hiện tại đã phát sanh như thế.

Đức Phật ngồi không cử động dưới tàng cây Bồ-đề để chứng nghiệm Hạnh phúc Giải thoát (Vimutti sukha). Trong đêm cuối tuần ngài xuất thiền và suy niệm về Thập Nhị Nhân Duyên143 (Dvādasa Paṭicca-samuppāda). Nhân và Duyên là nguyên nhân chánh và các nguyên nhân phụ làm phát sanh sự sống. Ví dụ : Sở dĩ có cây xoài mọc lên là vì có nguyên nhân chánh là hột xoài, và các nguyên nhân phụ là đất, nước, ánh sáng, không khí, khí hậu thích hợp cho sự phát triển của hột xoài thành câ...