Chính sách mua hàng


1. Đổi hoặc trả sản phẩm

Khách hàng đã mua sách từ Tiệm Mọt có quyền đổi hoặc trả sản phẩm trong trường hợp sách có lỗi từ phía Tiệm Mọt. Thời gian gửi yêu cầu đổi hoặc trả trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng nhận được hàng. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Tiệm Mọt xác nhận yêu cầu đổi hoặc trả, sản phẩm cần được tới Tiệm Mọt với chi phí gửi hàng thuộc về người gửi.

Sản phẩm trả lại cần phải nguyên vẹn, chưa được sử dụng. Nếu sản phẩm đã được sử dụng hoặc có hư hại, Tiệm Mọt không có trách nhiệm hoàn tiền cho khách hàng. 

2. Huỷ đơn hàng

- Với các sách có sẵn tại Tiệm Mọt, khách hàng huỷ đơn hàng trước khi đơn hàng được giao cho đơn vị vận chuyển chỉ cần trả phí 4.5% trên tổng hoá đơn cho việc huỷ đơn hàng. Khách hàng huỷ đơn sau khi đơn hàng được giao cho đơn vị vận chuyển, khách hàng cần trả phí vận chuyển và 4.5% trên tổng hoá đơn.

- Với các sách không có sẵn tại Tiệm Mọt, khách đã đặt hàng và muốn huỷ đơn hàng cần trả 4.5% trên tổng hoá đơn (nếu huỷ trong vòng 3 ngày kể từ khi đặt hàng) hoặc 4.5% trên tổng hoá đơn cộng phí huỷ đơn hàng (nếu huỷ sau 3 ngày kể từ khi đặt hàng).

Mọi yêu cầu về đổi/ trả hoặc huỷ đơn hàng cần được báo trực tiếp cho Tiệm Mọt tại đây