Lift The Flap - Lật Mở Khám Phá - The First Thanksgiving - Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên

Đinh Tị

Lift The Flap - Lật Mở Khám Phá - The First Thanksgiving - Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên

Giá thông thường €21,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN
Lift The Flap - Lật Mở Khám Phá - The First Thanksgiving - Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên

Đây là con thuyền dong buồm trên biển cả.

… đưa người hành hương tới miền đất tự do.

Đây là những người đã chỉ bảo cho họ…

... to fish and hunt, to sow and plow.

… nào đánh cá, săn thú, gieo hạt, cày bừa.

Những người hành hương lòng biết ơn quê hương mới…

… the Pilgrims celebrate the first Thanksgiving day.

... kỷ niệm Lễ Tạ ơn đầu từ thủa rất xa xôi.

 Chúc mừng ngày Lễ Tạ ơn!

Lift The Flap - Lật Mở Khám Phá - The First Thanksgiving - Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên

Đây là con thuyền dong buồm trên biển cả.

… đưa người hành hương tới miền đất tự do.

Đây là những người đã chỉ bảo cho họ…

... to fish and hunt, to sow and plow.

… nào đánh cá, săn thú, gieo hạt, cày bừa.

Những người hành hương lòng biết ơn quê hương mới…

… the Pilgrims celebrate the first Thanksgiving day.

... kỷ niệm Lễ Tạ ơn đầu từ thủa rất xa xôi.

<...